Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225

Objectius generals

En aquest nivell, es pretén aconseguir que l'alumnat siga capaç de:

 • Mantenir una conversa sense eixir-se del tema proposat expressant-se amb  ordre, claredat i sense interrompre.
 • Comprendre una narració o exposició oral que incloga quantitat, forma, color,  temps, lloc. Contar o explicar allò escoltat.
 • Relatar un succés o un fet fantastic amb espontaneïtat, ordre i senzillesa.
 • Mantenir un col.loqui, amb la participació de tots i totes.
 • Conèixer i utilitzar les formes habituals d'acomiadament.  
 • L'alumnat millore la seua lectura, escriptura i ortografia:
 • Llegir en veu alta textos amb pronunciació, ritme, pauses i to adients.
 • Comprendre narracions que incloguen relacions de medi, fi, causa i efecte.
 • Improvisar la descripció de persones, animals, coses i llocs.
 • Respondre a qüestionaris oral o escrit d' allò llegit.
 • Comprendre el significat del vocabulari bàsic establert per al curs i usar-lo amb propietat i correcció.
 • Construir paraules compostes i derivades.
 • Localitzar paraules al diccionari i elegir l' accepció adient al context.
 • Construir oracions amb augmentatius, disminutius i despectius.
 • Conèixer l' ús correcte de les formes verbals irregulars més usuals.  
 • L'alumnat s'inicie en l'ús de les estructures gramaticals mijançant:  
  • Construcció de frases escrites amb la deguda concordança dels seus elements
  • Iniciació en el reconeixement, en textos orals i escrits, dels subtantius i  dels  adjectius.Realitzar-ne la flexió de gènere i nombre
  • Construcció de frases utilitzant verbs en present, passat i futur
  • Realització de variacions de gènere, nombre, persona i temps en frases senzilles
  • Introducció de les regles més comunes de formació de femení i de plural
  • Iniciació en el reconeiximent de la síl.laba tònica  
 • L'alumnat adquirisca els següents coneixements i habilitats:  
  • Reconeixement i diferenciació del nombres cardinals i els ordinals
  • Lectura i escriptura de quantitats, fins a lesunitats de un mil.lió.
  • Comprovació experimental de les propietats commutativa i associativa
  • Perfeccionament de l'automatisme de les operacions d'addició i sostracció
  • Realització d'operacions en què un dels factors siga un número d'una xifra
  • Resolució de divisions en què el divisor tinga tan sols una xifra
  • Desenvolupament de l'agilitat mental en el càlcul
  • Lectura i escriptura de quantitats en nombres naturals
  • Aplicació dels coneixements en la resolució de problemes .  
 • L'alumnat tinga noció dels següents aspectes matemàtics:
  • Figures planes.
  • Fraccions.
  • Operacions amb decimals.
  • Longitud.
  • Interpretar gràfics .
  • Capacitat i massa.
  • Superficie.
  • Potenciació.
  • Utilització i domini de la calculadora.  
 • L'alumnat tinga noció dels següents aspectes cientifics:  
  • El cos humà
  • La salut.
  • Ecologia.
  • L' aire.
  • L`aigua.
  • Astronomia.
  • Climatologia i Meteorologia.
  • Geologia.  
 • L'alumnat tinga noció dels següents aspectes del medi:  
  • La Terra , nostre planeta i la seua riquesa
  • Espanya en el Planeta
  • Els recursos humans: Pobles i Ciutats
  • Els recursos econòmics: Sectors d'activitat
  • Els orígens de la humanitat
  • El món antic
  • La Península Ibèrica a la Europa Medieval
  • Un Nou Món
  • Des dels Austries fins als Borbons
  • Transformacions econòmiques i socials
  • El món del segle XX
  • La Espanya del segle XX
  •  Després de la caiguda del mur
  • Fins a un món de ciutats
  • Una societat desigual i en permanent canvi


CODI

CURS

HORARI

DIES

C1N3

Nivell 3

15.30 – 18.00

de dilluns a dijous

Programació didàctica 

BLOC 1.- Camp de coneixement o àmbit d'experiència de Comunicació

Mòduls: Valencià i Castellà

 

OBJECTIUS CONCEPTUALS

LECTURA

1r Llegir en veu alta un text d' unes 150 paraules mínim amb pronunciació, ritme, pauses i to adients

2n Comprendre una narració d' unes 150 paraules que incloga relacions de medi, fi, causa i efecte

3r Improvisar la descripció de persones, animals, coses i llocs amb espontaneïtat, ordre i senzillesa

4t Respondre a qüestionaris oral o escrit d' allò llegit

5é Llegir i comentar algun aspecte (vocabulari, personatges).

VOCABULARI

1r Comprendre el significat del vocabulari bàsic establert per al curs i usar-lo amb propietat i correcció .

2n Explicar el significat d' alguns refranys.

3r Construir paraules compostes i derivades.

4t Localitzar paraules al diccionari i elegir l' accepció adient al context.

5é Construir oracions amb augmentatius, diminutius i despectius.

6é Conèixer l' ús correcte de les formes verbals irregulars més usuals.

EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ORAL

1r Mantenir una conversa sense eixir-se' n del tema proposat, expressant-se amb ordre, claretat i sense interrompre .

2n Comprendre una narració o exposició oral que incloga quantitat, forma, color, temps, lloc. Contar o explicar allò escoltat

3r Relatar un succés o un fet fantastic amb espontaneïtat ordre i senzillesa

4t Mantenir un col.loqui amb la participació de tots i totes.

5é Conèixer i utilitzar les formes habituals d' acomiadament

 

ORTOGRAFIA I CAL.LIGRAFIA

1r Conèixer i utilitzar l'ordre alfabètic

2n Aconseguir en els escrits la correcció ortogràfica de qualsevol vocable que estiga regit per l'ús d' alguna de les següents regles:

-Ús de majúscules

-Us de M abans de P i B

-Us de la R i RR

-Us de la M en paraules que comencen per HIE i HUE

3r Utilitzar correctament el punt, la interrogació i l' admiració.

 

MORFOSINTAXI

1r Construir frases escrites respectant la concordança dels seus elements.

2n Iniciar-se en el reconeixement, en textos orals i escrits, dels subtantius i dels adjectius.Realitzar-ne la flexió de gènere i nombre.

3r Construir frases utilitzant verbs en present, passat i futur.

4t Realitzar variacions de gènere, nombre, persona i temps en frases senzilles.

5é Introduir les regles més comunes de formació de femeni i de plural.

6é Iniciar-se en el reconeixement de la síl.laba tonica.

COMPOSICIÓ

1r Escriure correctament les paraules del vocabulari, i les dels textos llegits

OBJECTIUS PROCEDIMENTALS

1r Adquirir tècniques, recursos i procediments expressius que permeten interpretar i produir amb autonomia i creativitat, missatges amb la finalitat d' enriquir les seues possibilitats de comunicació .

2n Expressar oralment missatges i opinions personals, amb claredat, ordre i bona pronunciació, en diferents situacions comunicatives .

3r Saber formular oralment preguntes i respostes relacionades amb necessitats sorgides en el desenrotllament de diferents situacions problemàtiques de la vida quotidiana .

4t Resumir oralment informacions senzilles procedents de qualsevol font d' informaciò i interpretar oralment símbols, imatges i gràfics senzills .

5é Escriure de forma autònoma textos senzills, utilitzant correctament l' ortografia, aplicant-la en el context de la vida quotidiana.

6é Utilizar la lectura per gaudir de la informació i de l'aprenentatge i com a mitjà de perfeccionament lingüístic ,cultural i personal

OBJECTIUS ACTITUDINALS

1r Desenvolupar una actitud crítica envers els diferents tipus de missatges gràfics, plàstics i visuals, siguen artistics o comercials ,reconeixent i interpretant les seues formes d' expressió i reflexionant sobre la seua incidència en la vida quotidiana.

2n Concienciar sobre el valor de la pròpia llengua com a vehicle d' identitat cultural.

 

METODOLOGIA

Una metodologia didàctica representa tant una forma de treballar a l' aula com tambè una forma de pensar, és a dir , una forma de fer realitat un conjunt d' idees i teories.

Els principis metodològics al voltant dels quals realitzarem l' activitat didàctica són.

a)Pluralitat metodòlogica

Si entenem per mètode la forma de fer i treballar a l' aula amb la finalitat de generar aprenentatges i experiències en les persones participants i si partim de la consideració que la població amb què es trobem en educació de persones adultes sol ser diversa, no sols per l' edat sinó respecte als seus interessos, procedència sòcio-cultural, etc, cal pensar en un ensenyament de caràcter actiu que puga preveure diverses formes de treball a l' aula. b)Participació de l' estudiant,é s a dir, a partir de les seues experiències i coneixements previs .

TEMPORALITZACIÓ

1r TRIMESTRE OBJECTIUS CONCEPTUALS

LECTURA

-Llegir en veu alta un text d' unes 150 paraules mínim, amb pronunciació , ritme, pauses i to adients

-Comprendre una narració d' unes 150 paraules que incloga relacions de medi,fi, causa i efecte

VOCABULARI

-Comprendre el significat del vocabulari bàsic establert per al trimestre i usar-lo amb propietat i correcció

-Explicar el significat d' alguns refranys

EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ORAL

-Mantenir una conversa sense eixir-se' n del tema proposat expressant-se amb ordre, claretat i sense interrompre

-Comprendre una narració o exposició oral que incloga quantitat forma, color, temps ,lloc. Contar o explicar allò escoltat

ORTOGRAFIA I CAL.LIGRAFIA

-Conèixer i utilitzar l' ordre alfabètic

-Aconseguir en els escrits la correcció ortogràfica de qualsevol vocable que estiga regit per l' ús de les majúscules

MORFOSÍNTAXI

-Construir frases escrites amb la deguda concordança dels seus elements

Iniciarse-se en el reconeixement,en textos orals i escrits, els substantius i adjectius.Realitzar-ne la flexió de genere i nombre

COMPOSICIÓ

Escriure correctament les paraules del vocabulari, i les dels textos llegits

OBJECTIUS PROCEDIMENTALS

-Adquirir tècniques , recursos i procediments expressius que permeten interpretar i produir amb autonomia i creativitat missatges amb la finalitat d' enriquir les seues possibilitats de comunicació

-Expressar oralment missatges i opinions personals, amb claredat ,ordre i bona pronunciació, en diferents situacions comunicatives

OBJECTIUS ACTITUDINALS

-Desenvolupar una actitud crítica envers els diferents tipus de missatges gràfics, plàstics i visuals , siguen artístics o comercials, reconeixent i interpretant les seues formes d' expressió i reflexionant sobre la seua incidència en la vida quotidiana

2n TRIMESTRE OBJECTIUS CONCEPTUALS

LECTURA

-Improvisar la descripció de persones, animals, coses i llocs amb espontaneïtat, ordre i senzillesa

-Respondre a un qüestionari oral o escrit d' allò llegit

VOCABULARI

-Construir paraules compostes i derivades

-Localitzar paraules al diccionari i elegir l' accepció adient al context

EXPRESSIO I COMPRENSIO ORAL

-Relatar un succés o un fet fantàstic amb espontaneïtat ordre i senzillesa

-Mantenir un col.loqui, amb la participació de tots i totes

ORTOGRAFIA I CAL.LIGRAFIA

-Aconseguir en els escrits la correcció ortogràfica de qualsevol vocable que estiga regit per l' ùs de 

-M abans de P-B

-R i RR

-Utilitzar correctament el punt

MORFOSINTAXI

-Construir frases utilitzant verbs en present, passat i futur

Realitzar variacions de gènere, nombre, persona i temps en frases senzilles

COMPOSICIÓ

Escriure correctament les paraules del vocabulari i les dels textos llegits

OBJECTIUS PROCEDIMENTALS

-Saber formular oralment preguntes i respostes relacionades amb necessitats sorgides en el desenrotllament de diferents situacions problemàtiques de la vida quotidiana

-Resumir oralment informacions senzilles procedents de qualsevol de les fonts d' informació existents i interpretar oralment símbols, imatges i gràfics senzills

OBJECTIUS ACTITUDINALS

Concienciar sobre el valor de la pròpia llengua com a vehicle d' identitat cultural

3r TRIMESTRE OBJECTIUS CONCEPTUALS

LECTURA

Llegir i comentar algun aspecte(vocabulari, personatges……..)

VOCABULARI

-Construir oracions amb augmentatius, disminutius i despectius

Conèixer l' ús correcte de les formes verbals irregulars més usuals

EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ORAL

Conèixer i utilitzar les formes habituals d' acomiadament

ORTOGRAFIA I CAL.LIGRAFIA

-Aconseguir en els escrits la correcció ortogràfica de qualsevol vocable que estiga regit per l' ús de:

-H en paraules que comencen per HIE i HUE

-Utilitzar correctament la interrogació i l' admiració

MORFOSINTAXI

-Introduir les regles més comunes de formació de femení i del plural

-Iniciar-se en el reconeixement de la síl.laba tònica

COMPOSICIÓ

-Escriure correctament les paraules del vocabulari i les dels textos llegits

OBJECTIUS PROCEDIMENTALS

-Escriure de forma autònoma textos senzills, utilitzant correctament l' ortografia, aplicant-la en el context de la vida quotidiana

-Utilitzar la lectura per gaudir de la informació i de l'aprenentatge i com a mitjà de perfeccionament lingüistic cultural i personal

BLOC 2.- Camp de coneixement cientificotecnològic.

Aquest camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per dos mòduls:

Mòdul: Processos i Instruments matemàtics :

...

Mòdul : Naturalesa, Ecologia i Salut:

1r TRIMESTRE

OBJECTIUS CONCEPTUALS

1r SALUT

1-1 EL COS HUMÀ

1-1-1El esser humà com a sistema.Funcions vitals

1-1-2 La funció de reproduccio:Sexualitat,Aparells reproductors,Pautes de conducta sexual.Tecniques reproductives

2n LA SALUT EN EL COS HUMÀ

2-1 La salut i la malaltia.Importància de la prevenciò per al manteniment de l' equilibri

2-2 Nutriciò i salut

2-2-1 Els aliments

2-2-2 L' aigua

2-2-3 L' aire

OBJECTIUS PROCEDIMENTALS

1r Observar, interpretar esquemes del cos humà i dels principals òrgans i aparells del nostre cos

2n Solucionar problemes relacionats amb la nutrició i la relació

OBJECTIUS ACTITUDINALS

1r Valoració dels avanços de la ciència i la tècnica de la medicina per tal de curar malaties

 

2n TRIMESTRE

OBJECTIUS CONCEPTUALS

1r ECOLOGIA

1-1L' ecologia i el medi ambient

1-2 Agents contaminants

1-3 Normes bàsiques per a la protecció i defensa del medi ambient

1-4 La evolució dels éssers vius

2n L' AIRE

2-1 La importància de l' aire

2-2 Els ecosistemes

3r L`AIGUA

3-1 Importància de l`aigua

3-2 Cicle de l' aigua

3-3 Les plantes i la fotosíntesi

4t ASTRONOMIA

4-1 La Terra un planeta

4-2 El sistema solar

4-3 El sistema solar en l' univers

OBJECTIUS PROCEDIMENTALS

1r Dividir l 'univers en els seus components: galàxies, sistemes, astres

2n Classificar els astres i també la terra seguint diferents criteris: lluminosos/ no lluminosos, color, forma tamany

3r Explicar els efectectes que produeixen les intervencions humanes en el paisatge natural

OBJECTIUS ACTITUDINALS

1r Sensibilitat davant el deteriorament del medi ambient en el món fomentat per determinades activitat humanes

2n Valoració dels avanços de la ciència i la tècnica en la predicció d' algunes catràstofes naturals

 

3r TRIMESTRE

OBJECTIUS CONCEPTUALS

1r CLIMATOLOGIA I METEOROLOGIA

1-1 El temps atmosfèric

1-1-1 Característiques del temps atmosfèric:temperatures, humitat, vents i precipitacions

1-2 Els fenomens atmosfèrics

1-2-1 Estructura i caracteristiques de la atmosfera

1-2-2 La presio atmosferica.Barometres

1-2-3 Moviments de mases d' aire en l' atmosfera

1-2-4 Proteccio que exerceis l' atmosfera sobre la terra

2ºGEOLOGIA

2-1 Caracteristiques de les roques

2-1-1 Propietats de les roques i dels minerals.Aprofitament econòmic

2-1-2 Textura i dispocicio de les roques en el camp

2-2 Les roques i el relleu

2-3 Els canvis en les roques

2-3-1 Erosió ,transport i sedimentació. Formació de roques sedimentaries

OBJECTIUS PROCEDIMENTALS

1r Elaborar esquemes al voltant de les parts de la terra

2n Formular hipòtesis al voltant dels canvis dels paisatges terrestres

3r Explicar fenòmens relacionats amb la energia i la matèria terrestre

OBJECTIUS ACTITUDINALS

1r Interés per conéixer les característiques geològiques i el paisatge de l'entorn

2n Respete per totes les formes que apareixen en la natura

3r Interés per identificar en la natura els fenòmens físics estudiats en el text


BLOC 3 - Camp de coneixement o àmbit d'experiència de ciències socials

Aquest camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per dos mòduls:

Mòdul: El món del treball:

Continguts conceptuals:

Economia

L'economia com a ciència : La divisió del treball. L'atur. Solucions de política econòmica.

Dret i Treball. El contracte de treball

Dret de treball i constitució : Els drets laborals constitucionals. El dret a la vaga.

El contracte de treball.Concepte i característiques : Trets essencials del contracte de treball.

El contracte de treball. Tipus de contracte : Indefinit, A temps complet, temporal.

L'extinció del contracte de treball .:l'acomiadament.

Sindicats i Negociacions col.lectives. Seguretat Social i Seg. i Higiene en el treball

Sindicats i Negociacions col.lectives Negociació i conveni col.lectiu : Interlocutors de la negociació col.lectiva.

Sindicats i Negociacions col.lectives. La Seguretat social :Afiliació. Altes i baixes i cotització

Seguretat Social i Seg. i Higiene en el treball. Prestacions contributives i no contrib .: Assistència sanitària, Incapacitat temporal, permanent, Maternitat, Atur, Jubilació

El treball:present i futur

Tècniques actives de recerca de treball : Aspectes fonamentals del procés de selecció: Currículum, Carta de Present. Proves i tests psicotècnics. Entrevista personal

Mòdul: Societats, Territori i processos historicoculturals:

Continguts conceptuals:

La Terra , nostre planeta i la seua riquesa

La Terra , Planeta Solar : Els moviments de la Terra

La image de l'escorça terrestre: L'escorça terrestre en relleu. Com elaborar i llegir un gràfic climàtic?

Espanya en el Planeta : L' organització del relleu.

L'aigua en la Terra : Principals conques fluvials.

El sól, un recurs natural : Com es formen els sóls.

Las matèries primeres, recursos essencials : Què són les matèries primeres?

Les fonts d' energia : Els combustibles fòssils.

Els recurssos humans: Pobles i Ciutats

La comptabilitat dels recurssos humans : Com calcular la població del Planeta

Un repartiment molt desigual : Com explicar la desigual repartició dels éssers humans

Superpoblació?: L' explosió demogràfica

Les migracions humanes : El seu paper en el repartiment de la població. Migracions internacionals. Migracions interiors.

Què és una ciutat?: Definició de la ciutat.

Història de la ciutat: L'aparició i desenvolupament de les ciutats.

El paisatge urbà : Com és?

La influència de la ciutat : Les funcions de la ciutat.

Viure a la ciutat: Contrastos socials.

Ciutats espanyoles : Origen i desenvolupament.

Els recurssos econòmics: Sectors d'activitat

La terra conreada : Repartiment de les terres conreades.

Camperols i agricultors del món: Grans tipus d'aprofitament agrari.

Agricultors de la zona templada : Nous camperols europeus.

La producció al món rural : Producció mundial d'aliments i matèries primeres.

La pesca al món : Principals zones de pesca.

L'activitat industrial : Història de l'activitat industrial.

La varietat de l'activitat industrial : Diversistat d'indústries.

Els paisatges industtrials : Com és l' espai industrial?

La indústria a Espanya: La situació actual

L'expansió del terciari : Què és el sector terciari? Un creixent paper en les economies

La revolució dels transports: Els mitjams de comunicació.

Els orígens de la humanitat

Els nostres primers avantpassats : La selecció natural.

Els caçadors del Paleolític : . Pocs i jòvens.

Els caçadors del Mesolític : La fi de l'era glaciar.

Els agricultors del Neolític: Expansió dels conreus. Instruments i tècniques de conreu.

Un poble caçador dels nostres dies : Formes de vida prehistòriques a l'actualitat.

El món antic

Les primeres civilitzacions: Ciutats i imperis.

Egipte, País de Faraons: Deus i tombes.

La civilització grega : El país i els hòmens. Atenas i el sistema democràtic. L'art grec: l'Home com a mesura.

Roma i el seu imperi: Comerciants etrucs i pastors latins. Els enginyers romans.

L' herència de Roma i el fi del món antic : El cristianisme.

La P. Ibèrica a l'antiguitat : Els tartessos i els íbers, pobles colonitzats.

La Península Ibèrica a la Europa Medieval

El món islàmic. Al-andalus : Mahoma i la religió islàmica

La vida material a la Europa Feudal : La terra i el hòmens.

La vida als regnes cristians : Regidors, pastors i soldats.

Cristians, musulmans i jueus : Epoca de predomini musulmà (VIII-XI)

L'art medieval : Romànic i Gòtic. Els monestirs i l'art romànic.

L'orgull de les ciutats : Les catedrals gòtiques.

Un Nou Món

El renaixement : Itàlia i el renaixement. El renaixement a la resta d'Europa

La expansió marítima europea : Els europeus i el món. Factors de l'expansió.

Conquesta i colonització d'Amèrica: La conquesta. Organització de l'Imperi colonial.

L'art renaixentista : Els models clàssics en escultura i arquitectura. La pintura a Itàlia i Flandes. Miguel Àngel. El renaixement a la resta d'Europa

Des dels Àustries fins als Borbons

Hegemonia espanyola a Europa: La reforma protestant.

L'art barroc: arquitectura, escultura i pintura

El segle d'or espanyol : Barroc espanyol. Velasques. La cultura popular i les lletres.

Absolutisme i parlamentarisme: Anglaterra i la tradició parlamentària.

La Ciència Moderna : Dificultat per l'avanç de la ciència.

La música: Origens de la música clàssica. Música Barroca. La época clàsica.

Transformacions econòmiques i socials

Nacionalisme i Socialisme : El moviment obrer.

La societat del XIX: Éxode rural i urbanització. Predomini de la burgesia. El feminisme.

Art i ciència al segle XIX: Goya. El romanticisme i la pintura. Pintors realistes. L'Impressionisme.La música en el XIX

Triomf del liberalisme a Espanya: Guerra de la Independència. Corts de Cadis.Absolutisme i Liberalisme. Revolució i República. La Restaruació : turnisme i caciquisme.

Davant del segle XX: La segona rev. Industrial. Capital, Treball i empresses. Imperis i potències. Les potències enfrontades.

El món del segle XX

Feixisme i Nazisme : Feixisme. Fundaments ideològics del feixisme.

Vers un nou ordre internacional :Coexistència pacífica (1962-75)

Organització de Nacions Unides : Objectius, Organització i Organismes

El Tercer Món :Característiques

L'Espanya del segle XX

La Guerra Civil : Inici, Desenvolupament i conseqüències.

Espanya de Franco :Característiques i etapes del franquisme.

La Constitució de la Democràcia : Consens. Marc constitucional. Nova organització territorial.

Espanya: La Unió Europea i la Otan : Espanya i l'OTAN

Després de la caiguda del mur

La crisi dels sistema comunista: La perestroika

Permanència de conflictes al món actual: Les guerres de'Àfrica. Conflicte de Iugoslàvia.

Fins un món de ciutats

La població urbana des de 1945: Evolució i distribució de la població urbana.

Una societat desigual i en permanent canvi

Un món amb massa contrastos: La mundialització de l'economia.

La religió al món actual: Religions Monoteistes