Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225


Objectius generals

En aquest nivell, es pretén aconseguir que l'alumnat siga capaç de:

 • Mantenir una conversa sense eixir-se del tema proposat.
 • Interpretar instruccions orals.
 • Comprendre una narració o exposició oral.
 • Relatar un succés o un fet fantàstic.
 • Pronunciar amb soltesa paraules amb síl.labes complexes.
 • Conèixer i utilitzar les formes habituals d'acomiadament.
 • Pronunciar correctament i adequar el to, gest i modulació de la veu al context.  
 • L'alumnat millore la seua lectura, escriptura i ortografia:
  • Responent a un qüestionari oral o escrit d'allò que s'ha llegit.
  • Coneixent i utilitzant l'ordre alfabètic.
  • Dedicant temps lliure a la lectura d'obres recreatives.
  • Iniciant-se en la lectura de textos literaris i en el comentari dels mateixos.
  • Realitzant narracions i descripcions escrites.
  • Escrivint correctament les paraules del vocabulari bàsic del cicle.
  • Utilitzant correctament el punt, la interrogació i l'admiració.
  • Consultant el diccionari.
  • Realitzant correctament els signes gràfics, les lligadures, separacions.
  • Dominant l'ortografia natural.
  • Utilitzant majúscules en els noms propis.
 • L'alumnat s'inicie en l'ús de les estructures gramaticals mijançant:
  • La construcció de frases amb concordança.
  • L'observació en textos orals i escrits distints tipus d'oracions simples  (enunciatives, interrogatives, exclamatives i de mandat).
  • El reconeixement en textos orals i escrits dels substantius i adjectius.
  • La contrucció de frases utilitzant verbs en present, passat i futur.
  • La realització de variacions de gènere, nombre, persona i temps en frases senzilles.
  • El reconeixement dels pronoms personals subjecte i els verbs.
  • El reconeixement de la síl·laba tònica.
  • La diferenciació de les paraules agudes, planes i esdrúixoles.
 • L'alumnat adquirisca els següents coneixements i habilitats:
  • Reconeixement i diferenciació dels nombres cardinals i els ordinals.
  • Lectura i escriptura de quantitats, fins unitats de cent mil
  • Comprovació experimental de les propietats commutativa i associativa.
  • Perfeccionament de l'automatisme de les operacions d'addició i sostracció.
  • Realització d'operacions en què un dels factors siga un número d'una xifra.
  • Resolució de divisions en què el divisor tinga tan sols una xifra.
  • Desenvolupament de l'agilitat mental en el càlcul.
  • Lectura i escriptura de quantitats en nombres naturals.
  • Aplicació dels coneixements en la resolució de problemes.

 

CODI

CURS

HORARI

DIES

C1N2

Nivell 2

15.30 – 18.00

de dilluns a dijous


Programació didàctica 

BLOC 1.- Camp de coneixement o àmbit d'experiència de Comunicació

Mòdul: Castellà

Continguts conceptuals.

Els continguts a desenrotllar als mòduls d'aquest camp de coneixement o àmbit d'experiència són els següents:

 • L'adquisició de recursos i procediments expressius que permeten interpretar i produir amb autonomia i creativitat missatges en diferents contextos comunicatius (interpersonals i socials).
 • Adquisició de recursos expressius i comprensius que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat al consum i producció de béns i a la utilització de recursos naturals i servicis socioculturals.
 • Adquisició de tècniques i mecanismes tendents a refermar el sentit de grup, afavorir la relació interpersonal i la convivència, i contribuir a l'ocupació conscient del temps lliure, a través d'intercanvis comunicatius.
 • Adopció d'una actitud favorable a la comunicació respectuosa, fluida i gratificant, superant estereotips i prejudicis sociolingüístics respecte a la vàlua i importància sociocultural de les diverses llengües, així com de les seues varietats dialectals.
 • Conscienciació sobre el valor de la llengua pròpia com a vehicle d'identitat cultural.
 • Utilització de la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges que faciliten la comprensió i l'anàlisi de la realitat social, econòmica i cultural, analitzant els seus diferents usos socials així com els medis, tecnològics o no, que utilitza.
 • La lectura i l'escriptura com a formes de comunicació i com a fonts d'enriquiment cultural i de plaer personal.
 • L'expressió oral d'opinions personals, indicacions, instruccions, etc., amb claredat, ordre i bona pronunciació en diferents situacions comunicatives (exposició, diàleg, col·loqui, etc).
 • L'escolta i el respecte a les opinions dels altres, així com saber guardar el torn de paraula en comunicacions de grup.
 • El resum oral d'informacions senzilles procedents de qualsevol de les fonts d'informació existents (ràdio o televisió, pel·lícules, conversacions, entrevistes, etc.).
 • La interpretació oral de símbols, imatges, plans i gràfics senzills.
 • La lectura correcta i de forma autònoma, amb una comprensió bàsica, de textos senzills, escrits amb diferents tipus de lletra i diferent intencionalitat (cartes, impresos, missatges publicitaris, titulars de premsa, narracions breus ...)
 • L'escriptura de forma autònoma de textos curts i senzills (encàrrecs, notes, avisos, refranys, etc.), utilitzant correctament l'ortografia natural, sent capaç d'aplicar esta destresa en l'ompliment d'impresos i formularis senzills relacionats amb necessitats quotidianes.
 • Consolidació del domini verbal i escrit del vocabulari bàsic a fi de facilitar una comunicació fluida i precisa.
 • Comprensió i producció en forma ordenada i clara de missatges orals atenent a diferents intencions expressives (idees pròpies, vivències, informacions breus, queixes, reclamacions, etc.) i contextos de comunicació (públics i privats), deprenent a respectar les regles socials, gramaticals i de pronunciació que regulen l'intercanvi comunicatiu.
 • Desenrotllament de la capacitat comunicativa exercitant l'expressió i la comprensió oral i escrita a partir de discursos (orals, escrits, icónics, gràfics, etc.) de dificultat mitjana (periodístics, literaris, exposicions orals, conversacions, etc.) seguint un mètode d'anàlisi basada en la distinció entre el fonamental i l'accessori, a través de resums, interpretacions, preguntes i respostes, etc.
 • Utilització de la lectura com a font de gaudi, d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà de perfeccionament i enriquiment personal, lingüístic i cultural, desenrotllant destreses de lectura silenciosa que incrementen la velocitat i la comprensió lectora.
 • Consolidació de l'expressió escrita, tenint en compte l'ortografia i la coherència en l'elaboració de textos curts amb una determinada intenció comunicativa (opinions, vivències, receptes, consells, instruccions, composicions literàries, ...).
 • Elaboració per escrit de textos i formularis que responguen a necessitats quotidianes (impresos, sol·licituds, instàncies, telegrames, girs postals, cartes, etc.).
 • Adquisició de conceptes lingüístics generals, referits als elements de la situació comunicativa, a l'ordre de la frase, a la noció del temps, a l'estructura de l'oració, etc.
 • Domini de l'ordre alfabètic per a utilitzar-ho amb agilitat i sentit en diferents situacions: consulta de guies telefòniques, llistats alfabètics, diccionari, etc. així com la utilització amb fluïdesa del vocabulari bàsic, les sigles i abreviatures més comunes i altres elements formals del llenguatge escrit.
 • Comunicació a través de mitjans d'expressió verbal, desenrotllant el raonament lògic i verbal.
 • La comunicació oral i escrita, amb coherència i correcció, d'acord amb les diferents finalitats i situacions comunicatives,mitjançant el coneixement de la gramàtica bàsica com a mitjà de perfeccionamient de l'expressió lingüística, oral i escrita.
 • Interpretació del llenguatge figurat (frases fetes, refranys, figures literàries, etc.), tenint en compte el context en què s'utilitza, com a reforç lexicoortogràfic i lúdic.
 • Coneixement de la realitat lingüística de l'estat espanyol amb el fi d'afavorir una actitud d'interés i respecte per les realitats plurilingües.
 • Comprensió de la literatura com a instrument de transmissió, de creació cultural i com a expressió històric social.

 

LLENGUATGE ORAL

1.1.- Mantenir una conversa sense eixir-se'n del tema proposat, expressant-se amb ordre, claredat i sense interrompre.

1.2.-Interpretar instruccions orals que impliquen quatre o més accions i exercitar-les.

1.3.-Comprendre una narració o exposició oral de més de 100 paraules que incloga quantitat, forma, color, temps, lloc... Contar o explicar allò escoltat.

1.4.-Relatar un succés o un fet fantàstic amb espontaneïtat, ordre i senzillesa.

1.5.- Pronunciar amb soltesa les paraules amb síl.labes complexes com trans, subs, cons, obs...

1.6.- Llegir en veu alta un text d'unes 150 paraules amb pronunciació, ritme, pauses i to adients a una velocitat d'unes 80 paraules/minut.

1.7.-Aprendre i recitar de memòria alguns poemes breus amb una pronunciació correcta.

1.8.-Dramatitzar contes en els quals intervinguen diversos personatges.

1.9.- Mantenir un col·loqui en grups reduïts, amb la participació de tots i totes i amb el temps limitat. Saber preguntar sobre un tema i respondre a les preguntes concretes formulades. Procurar diferenciar entre fets i opinions.

1.10.-Conèixer i utilitzar les formes habituals d'acomiadament.

1.11.-Compendre una narració d'unes 150 paraules que incloga relacions de medi, fi, causa i efecte.

1.12.-Improvisar la descripció de persones, animals, coses i llocs amb espontaneïtat, ordre i senzillesa.

1.13.- Inventar i relatar contes, historietes, diàlegs o imitar models proposats.

1.14.-Pronunciar correctament i adequar el to, gest i modulació de la veu al context.

1.15.- Llegir en veu alta un text d'unes 200 paraules amb pronunciació, ritme, pauses i entonació adients a una velocitat de 90 paraules per minut.

1.16.- Aprendre i recitar alguns poemes i fragments breus en prosa amb una correcta pronunciació i modulació de la veu.

1.17.-Dramatitzar contes i narracions en els quals intervinguen diversos personatges.

LLENGUATGE ESCRIT

2.1.-Llegir silenciosament i sense moure els llavis un text d'unes 150 paraules que no tinga més de 6 idees principals. Respondre a un qüestionari oral o escrit d'allò llegit.

2.2.-Conèixer i utilitzar l'ordre alfabètic.

2.3.-Dedicar temps lliure a la lectura d'obres recreatives.

2.4.-Iniciar-se en la lectura de textos literaris i comentar-los.

2.5.-Realitzar narracions i descripcions escrites. Inventar finals per a textos incomplets.

2.6.-Escriure correctament les paraules del vocabulari bàsic del cicle.

2.7.-Aconseguir en els seus escrits la correcció ortogràfica de qualsevol vocable que estiga regit per l'ús d'alguna de les següents regles: ús de majúscules; ús de M abans de P i de B; ús de la R i de la RR ; terminacions en D i Z; ús de la H en paraules que comencen per HIE- i HUE-; ortografia dels verbs HACER i ECHAR; ús de la Y al final de paraula.

2.8.-Utilitzar correctament el punt, la interrogació i l'admiració.

2.9.-Consultar el diccionari quan s'haja d'escriure una paraula amb ortografia desconeguda.

2.10.-Llegir silenciosament i sense moure els llavis un text d'unes 200 paraules. Explicar les idees principals i secundàries.

2.11.-Localitzar una paraula o un tema en diccionaris o enciclopèdies.

2.12.-Dedicar temps lliure a la lectura d'obres recreatives.

2.13.-Llegir i comentar algun aspecte (vocabulari, personatges, argument, ...) dels llibres llegits.

2.14.-Realitzar narracions, descripcions i diàlegs escrits sobre temes lliures o suggerits. Inventar finals per a textos incomplets. Imitar models proposats.

2.15.-Escriure correctament les paraules del vocabulari bàsic del Cicle.

2.16.-Aconseguir en els escrits la correcció ortogràfica de les regles del nivell de Cicle I nivell 2: ús de la B en verbs que acaben en -bir; terminació en D i Z i els seus plurals; D final a l'imperatiu; ús de la B en verbs que comencen per GEM-, GEN- i GEO; ús de la B en verbs que acaben en - GER i -GIR; ús de la J en temps que precisant aquest so, no el tenen a l'infinitiu i en paraules que acaben en -AJE, -EJE; ús de la V en adjectius que acaben en -AVE, -AVO, -EVE, -EVO, -IVO; després de AD-; en el temps dels verbs que, precisant aquest so no el tenen a l'infinitiu; plural de les paraules que acaben en -Y; ús de la LL en paraules acabades en -ILLO, -ILLA; separació de síl.labes al final de línia.

2.17.-Utilitzar correctament el punt, la coma, els dos punts, interrogació, admiració, guió i ratlla.

2.18.-Consultar el diccionari per a resoldre un dubte d'una paraula d'ortografia desconeguda.

VOCABULARI

3.1.- Comprendre el significat del vocabulari bàsic establert per al curs i usar-lo amb propietat i correcció.

3.2.-Localitzar una paraula en el diccionari.

3.3.-Explicar el significar d'alguns modismes i refranys

3.4.-Construir paraules compostes i derivades.

3.5.-Construir oracions amb augmentatius i diminutius

3.6.-Relacionar i utilitzar paraules sinònimes, antònimes i homònimes.

3.7.-Formar famílies de paraules a partir de paraules simples.

3.8.- Comprendre el significat del vocabulari bàsic establert per al curs i usar-lo amb propietat i correcció.

3.9.-Localitzar paraules al diccionari i elegir l'accepció adient al context.

3.10.- Explicar el significat de modismes i refranys.

3.11.-Construir paraules compostes i derivades.

3.12.-Construir oracions amb augmentatius, diminutius i despectius.

3.13.-Construir oracions en què apareguen prefixos com des-, re-, in-/im-, sub...

3.14.- Construir oracions en què apareguen sufixos com -ante,-ero,-eria,-ista,-or,-oso...

3.15.- Relacionar i utilitzar paraules sinònimes, antònimes i polisèmiques.

3.16.-Formar famílies de paraules a partir de paraules simples.

3.17.- Conèixer l'ús correcte de formes verbals irregulars més usuals.

INICIACIÓ A LA REFLEXIÓ GRAMATICAL

4.1.-Construir frases amb la deguda concordança dels seus elements.

4.2.-Observar en textos orals i escrits distints tipus d'oracions simples (enunciatives, interrogatives, exclamatives i de mandat)

4.3.-Construir estructures oracionals dels diferents tipus d'acord amb el missatge que es vol transmetre.

4.4.-Reconèixer en textos orals i escrits substantius i adjectius. Realitzar-ne la flexió de gènere i nombre.

4.5.-Contruir frases utilitzant verbs en present, passat i futur.

4.6.-Realitzar variacions de gènere, nombre, persona i temps en frases senzilles.

4.7.-Lletrejar qualsevol paraula. Distingir les síl.labes que la integren.

4.8.- Reconèixer en textos orals i escrits distints tipus d'oracions enunciatives, interrogatives, exclamatives i de mandat.

4.9.- Construir oracions de les indicades en l'apartat anterior.

4.10.- Reconèixer en textos orals i escrits el substantiu, l'adjectiu i determinants. Realitzar variacions de gènere i nombre en cadascun d'ells. Introduir les regles més comunes de formació de femení i de plural.

4.11.- Reconèixer els pronoms personals subjecte i els verbs. Realitzar-ne variacions de nombre i persona.

4.12.- Reconèixer la síl·laba tònica.

4.13.- Diferenciar les paraules agudes, planes i esdrúixoles.

Criteris d'avaluació .-

 • Valorar oportunament les distintes possibilitats que oferix el conjunt d'elements de llenguatge i comunicació, en relació amb el món del treball i la participació social, buscant en cada cas els més adequats a cada situació concreta.
 • Comprendre i produir missatges en què s'integren, el llenguatge verbal i llenguatges no verbals (icònic, gestual, musical), atenent a les principals característiques de la situació de comunicació i utilitzant els procediments expressius dels diferents codis.
 • Planificar i portar a terme, individualment o en equip, la consulta de diverses fonts d'informació, per mitjà del maneig d'índexs, fitxes i altres sistemes de classificació, en el marc de treballs senzills d'investigació.
 • Captar les idees essencials i intencions de produccions orals i escrites, de diferent tipus i distint nivell de formalització, reproduint el seu contingut oralment i per escrit, per mitjà de resums, exposicions, debats, etc.
 • Sintetitzar oralment i per escrit, informacions procedents d'idees i experiències pròpies i alienes, així com de diferents fonts d'informació sobre un mateix tema, a fi d'elaborar conclusions pròpies.
 • Produir textos escrits de diferent tipus (narratius, descriptius, expositius i argumentatius), adequant-los a la situació de comunicació, utilitzant l'estructura organitzativa de cada un i respectant els criteris de correcció.
 • Utilitzar les pròpies idees i experiències, així com la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus elements formals per a una millor comprensió i producció de textos d'intenció creativa, possibilitant la incorporació conscient de procediments literaris.
 • Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a l'elaboració i difusió d'informacions i d'opinions.
 • Identificar, respectar i valorar les diferents llengües i varietats dialectals de l'estat, en relació amb les manifestacions històriques, socials i culturals.
 • Identificar en textos orals, escrits i en mitjans audiovisuals de distint tipus, imatges i expressions que denoten alguna forma de discriminació social, ètnica, sexual, etc., utilitzant els llenguatges com a mitjans de resolució de conflictes interpersonals.
 • Obtindre informació concreta i rellevant sobre temes d'interés prèviament delimitats a partir de les consultes de diverses fonts (enquestes, qüestionaris, documents, escrits, etc.) elaborant la informació arreplegada, traient conclusions i presentant esta informació de forma verbal i gràfica.
 • Establir relacions entre obres, autors i moviments que constituïxen un referent clau en la història de la literatura i els elements més destacats del context cultural, social i històric que apareixen.
 • Reconèixer les característiques literàries més destacades en els textos llegits per a la seua valoració, manifestant preferències en la selecció de lectures i expressant les pròpies opinions i gustos personals.

BLOC 2.- Camp de coneixement o àmbit d'experiència cientificotecnològic

Aquest camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per dos mòduls:

Mòdul: Processos i Instruments matemàtics :

  NOMBRES NATURALS

A més dels objectius especificats en els nivells de Cicle I Nivell I :

1.1-Reconèixer i diferenciar els nombres cardinals i els ordinals

1.2-Llegir i escriure quantitats, fins unitats de cent mil en nombres naturals.

1.3-Comprovar experimentalment les propietats commutativa i associativa de l'addició i de la multiplicació.

1.4-Perfeccionar l'automatisme de les operacions d'addició i sostracció amb nombres inferiors al milió.

1.5-Realitzar operacions en què un dels factors siga un número d'una xifra.

1.6-Resoldre divisions en què el divisor tinga tan sols una xifra i diferenciar les divisions exactes de les enteres.

1.7-Reconèixer i utilitzar correctament els termes i signes de les quatre operacions fonamentals

1.8-Desenvolupar l'agilitat mental en el càlcul d'aquestes quatre operacions.

1.9-Llegir i escriure quantitats en nombres naturals fins un milió

1.10-Llegir i escriure quantitats en xifres romanes.

1.11-Reconèixer i aplicar les propietats de l'addició i de la multiplicació (commutativa, associativa i distributiva)

1.12-Comprovar les relacions entre els termes de la sustracció.

1.13-Realitzar multiplicacions amb automatismes.

1.14-Resoldre divisions exactes i enteres. Realitzar les proves de la divisió a partir de dues xifres.

1.15-Aplicar els coneixements en la resolució de problemes.

NOMBRES FRACCIONARIS I DECIMALS.-

2.1-Comprovar i reconèixer que si la unitat es divideix en 10 parts iguals, cada part és una dècima; si es divideix entre 100, cada part és una centèsima; si es divideix entre 1000, cada part és una mil.lèsima.

2.2-Reconèixer les fraccions decimals com a resultat de dividir entre 10,100,1000..., parts iguals.

2.3.-Interpretar una fracció com el quocient de dos nombres.

2.4.-Escriure i llegir fraccions decimals en forma d'expressions decimals i viceversa.

2.5.-Comprovar que els zeros a la dreta d'un decimal no alteren el seu valor.

2.6.-Resoldre addicions i sostraccions decimals.

2.7-Calcular i realitzar multiplicacions de decimals per enters.

2.8-Resoldre problemes amb els esmentats apartats.

MESURES DELS SISTEMA MÈTRIC DECIMAL

A més dels objectius especificats en els nivells d'Alfabetització:

2.1-Reconèixer i utilitzar les unitats de llargària: metre i centímetre

2.2-Reconèixer i utilitzar unitats de capacitat: litre, mig litre

2.3-Reconèixer i utilitzar unitats de pes: quilo, mig quilo, quart de quilo

2.4.-Realitzar mesures de llargària, prenent com a unitat el metre i els seus múltiples i submúltiples.

2.5-Realitzar mesures de capacitat, prenent com a unitat el litre i els seus múltiples i submúltiples.

2.6.-Realitzar mesures de massa , prenent com a unitat el Kg. i els seus múltiples i submúltiples.

2.7.-Discernir la unitat adient segons la quantitat de magnitud a mesurar.

2.8-Plantejar i resoldre problemes i situacions reals d'unitats de llargària, capacitat i massa.

MESURES DE TEMPS I DE DINERS.-

A més dels objectius especificats en els nivells d'Alfabetització:

3.1-Identificar en sèrie el valor de les monedes espanyoles i establir equivalències.

3.2-Resoldre situacions problemàtiques a través del coneixement de les unitats de temps

3.3-Reconèixer les diferents unitats de mesura de temps i establir equivalències entre les mateixes.

3.4.-Establir les equivalències entre les distintes unitats de mesura de temps i transformar unes en altres. Fer el mateix amb unitats monetàries.

3.5.-Plantejar i resoldre problemes i situacions reals d'unitats de temps i preu.

ELEMENTS I FIGURES EN LA GEOMETRIA DEL PLA.-

A més dels objectius especificats en els nivells de Cicle I Nivell I:

4.1-Reconèixer i dibuixar línies corbes, rectes, espirals, paral·leles en el món que ens envolta.

4.2-Distinguir entre línies obertes i tancades

4.3-Representar gràficament línies poligonals

4.4.- Arribar a la idea que el pla és ilimitat i saber que la seua representació és racional.

4.5.-Reconèixer i diferenciar els diferents tipus d'angles en relació amb la regió angular que ocupen.

4.6.-Dibuixar i reconèixer angles complementaris, suplementaris i opostos pel vèrtex.

4.7.-Classificar i reconèixer els diferents tipus de polígons (triangles, quadrilàters, polígons regulars...)

4.8.-Reconèixer i diferenciar en la circumferència, l'arc, la corda, la tangent i la secant.

4.9.-Construir figures iguals.

4.10.-Construir frisos.

4.11.-Calcular el perímetre dels polígons.

4.12.-Descriure els elements fonamentals de prismes i piràmides.

4.13.-Construir prismes i piràmides.

4.14.-Descriure els elements fonamentals dels cossos rodons i construir-los.

Mòdul : Naturalesa, Ecologia i Salut:

ASTRONOMIA

1.- La terra , un planeta

- Forma

- Estructura

- La terra i La lluna

2.- El sistema Solar

- Planetes del sistema solar

CLIMATOLOGIA I METEOROLOGIA

1.- El temps atmosféric

-El pronòstic del temps

2.- Els fenòmens atmosférics

- Estructura i característiques de la atmosfera

-Importància dels animals en la vida

ZOOLOGIA I BOTÀNICA

1.- Els éssers vius: diversitat

- La diversitat d'animals. Vertebrats i invertebrats

- Importància dels animals en la vida diària

-La diversitat de les plantes . Fanerogrames i Criptogramesa

L'ECOLOGIA

•  L' ecologia i el medi ambient

•  La ecologia i el ecosistema

•  Espais naturals de la Comunidat Valenciana

L'AIRE

•  La importància de l'aire

•  Els ecosistemes

•  Espais naturals de la Comunidat Valenciana. Les illes Columbretes

L'AIGUA

•  Importància de l'aigua

•  Agents contaminants de l'aigua

•  Espais naturals de la Comunitat Valenciana. L'Albufera

EL SÓL

•  Importància del sol

•  Agents contaminants del sol

•  Com desfer-se de les piles

•  Espais naturals de la Comunitat Valenciana. El Mongó

EL COS HUMÀ

1.- L' ésser humà com a sistema. Funcions vitals.

2.- La nutrició com a conjunt de processos per a la obtenció d'energia.

- Els aliments

- L' aparell digestiu

-L'aparell circulatori

-L'aparell respiratori

- Sistemes d'excreció

3.- La funció de reproducció

LA SALUT EN EL COS HUMÀ

1.- La salut i la malatia: importància de la prevenciò

2.- Nutrició i salut

-Els Aliments: Nutrició, dieta, hàbits, conservació.

- L'aigua: elements essencials, efectes sobre la salut, importància en la dieta.

BLOC 3- Camp de coneixement o àmbit d'experiència de ciències socials

Aquest camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per dos mòduls:

Mòdul: El món del treball:

CONTINGUTS:

 • Adquisició d'estratègies intel·lectuals i culturals que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat al consum i producció de béns i a la utilització de recursos naturals, econòmics i sociolaborals.
 • Adquisició de tècniques i mecanismes tendents a refermar el sentit de grup, afavorir la relació interpersonal i la convivència, i contribuir a l'ocupació conscient del temps lliure.
 • Coneixement dels mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referits als drets i deures que regulen la participació política, econòmica i laboral dels ciutadans.
 • Coneixement de les regles que regulen els mercats, l'oferta i la demanda (de béns, servicis, ocupació), l'organització del món empresarial, així com les instàncies i procediments que els poders públics posen a disposició dels ciutadans per a protegir-los dels abusos.
 • Desenrotllament d'una actitud positiva cap al treball manual, per mitjà de la realització personal, superant prejudicis sobre la tradicional dicotomia entre l'activitat intel·lectual i manual.
 • Coneixement de tècniques i estratègies de recerca d'ocupació i de mecanismes d'adaptació a les noves situacions del món del treball, a fi de millorar les condicions d'inserció social i laboral en un món en canvi permanent.
 • Desenrotllament d'una actitud crítica i d'indagació enfront de l'enorme presència d'elements i processos tecnològics en el nostre entorn, valorant els efectes econòmics, morals i culturals de les aplicacions de la Ciència i de la Tecnologia en la qualitat de vida, així com el seu paper en la configuració de determinades professions, i en l'organització i realització d'activitats del temps lliure.
 • Anàlisi i valoració dels efectes que sobre la salut i seguretat personal i col·lectiva tenen la determinació i el respecte de les normes de seguretat i higiene, i de tot allò que contribuïsca a la consecució d'un ambient saludable en l'entorn laboral.
 • Recerca, obtenció i utilització d'informació referida a aspectes ocupacionals de forma autònoma i crítica, coneixent les formes en què es troba disponible, seleccionant allò que puga ser pertinent per a una finalitat concreta i presentant aquesta informació als altres de forma adequada.
 • Utilització dels coneixements i experiències adquirides sobre els diferents recursos, tècniques, instruments, etc., així com a través dels diferents certificats i perfils de professionalitat a fi de possibilitar l'adquisició de coneixements, experiències i condicions necessàries per a incorporar-se al món del treball, millorar o canviar l'ocupació.
 • Elaboració de criteris sobre les aportacions, riscos i costos socials del desenrotllament tecnològic actual a partir de la recopilació i l'anàlisi de les informacions pertinents, tenint en compte el paper que juga la tecnologia en diferents tipus de processos productius i activitats laborals i analitzant les repercussions que el desenrotllament tecnològic té sobre les formes de vida.
 • Coneixement de l'organització tècnica i social del treball: especialització, jerarquització, etc. Anàlisi i valoració de les interaccions de la tecnologia amb els fenòmens de divisió social del treball de caràcter tècnic, social, sexual o internacional.

Continguts Específics:

Economia

Dret i societat : La Constitució. Drets i deures constitucionals.

L'economia com a ciència : L'oferta i la demanda.

Dret i Treball. El contracte de treball

Dret de treball i constitució : La sindicació i la vaga abans de la Const.

Dret a la negociació col.lectiva : Drets i deures del treballador.

El treball: present i futur

Tècniques actives de recerca de treball : L'INEM.

Noves tecno. i canvis en el mercat laboral : Noves possibilitats per a les dones

Criteris d'avaluació:

 • Planificar i obtindre informació rellevant sobre temes relacionats amb el món laboral, a partir de distintes fonts (documents escrits, objectes, materials, imatges, gràfics, etc.), diferenciant entre dades i opinions, seguint formes senzilles d'investigació i comunicant de forma intel·ligible els resultats de l'estudi.
 • Analitzar les institucions polítiques i econòmiques de la societat espanyola actual valorant el paper dels organismes democràtics i de participació ciutadana, tant en el context de la seua política interna com en relació amb la Comunitat Europea , identificant els mecanismes referits als drets i deures que regulen la participació política, econòmica i laboral dels ciutadans.
 • Identificar els principals agents i institucions econòmiques, així com les funcions que exercixen en el marc d'una economia internacional cada vegada més interdependent, i aplicar aquest coneixement a l'anàlisi i valoració d'alguns problemes i realitats econòmiques de la societat actual, com l'aparició de la societat de consum.
 • Identificar les variables principals de la problemàtica laboral, utilitzar tècniques i estratègies de recerca d'ocupació, i elaborar mecanismes d'adaptació a les noves situacions del món del treball a fi de millorar les condicions d'inserció laboral.
 • Explicar els principals efectes econòmics, socials, i laborals d'una determinada aplicació de la Ciència i Tecnologia, així com el seu paper en la configuració de determinades professions.
 • Descriure les raons que fan necessari un objecte o servici tecnològic quotidià i valorar els aspectes positius i negatius de la seua fabricació, ús i rebuig sobre el medi ambient i el benestar de les persones.

Mòdul: Societats, Territori i processos històricoculturals:

Continguts:

 • Elaboració d'estratègies d'identificació i resolució de problemes, de forma individual i col·lectiva, referits a fets socials, per mitjà de procediments bàsics d'indagació, característics de les Ciències Socials.
 • Adquisició d'estratègies intel·lectuals i culturals que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat al consum i utilització de recursos naturals i servicis socioculturals.
 • Realització de tasques en grup i participació en discussions i debats amb una actitud crítica i tolerant fonamentant adequadament les opinions i propostes i valorant la discrepància i el diàleg com una via necessària per a la solució de problemes humans i socials.
 • Desenrotllament de destreses i habilitats bàsiques per a les relacions interpersonals i socials: comunicació, cooperació, exercici dels drets, etc.
 • Anàlisi de les relacions existents entre el desenrotllament personal i el context sociocultural i ecològic per a poder tindre criteris a fi d'avaluar les normes que regulen la convivència i actuar en conseqüència.
 • Foment de la participació de manera deliberada i crítica en l'espai de diferents institucions: polítiques, socials, culturals, ..., i en administracions públiques, fent ús dels drets de ciutadà.
 • Coneixement dels mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referits als drets i deures que regulen la participació política, econòmica i cultural dels ciutadans.
 • Indagació sobre les causes dels fenòmens socials des d'una actitud oberta cap a la complexitat dels problemes, evitant explicacions simplistes i parcials, i apreciant que les anàlisis socials són processos en constant elaboració.
 • Identificació i anàlisi, a diferents escales, de les interaccions que les societats humanes establixen amb els seus territoris en la utilització de l'espai i en l'aprofitament dels recursos naturals, valorant les conseqüències de tipus econòmic, social, polític i medi ambiental. Coneixent l'especial problemàtica i l'impacte medi ambiental que planteja la utilització de recursos de la Comunitat Valenciana.
 • Desenrotllament d'una actitud crítica i de gaudi enfront de les creacions culturals i artístiques, enteses com a formes de comunicació i d'expressió cultural i històrica, a fi d'elaborar criteris personals sobre la qualitat i els usos socials de les manifestacions culturals i artístiques.
 • Recerca, obtenció i utilització d'informació referida a les Ciències Socials de forma autònoma i crítica, coneixent les formes en què aquesta es troba disponible, seleccionant allò que puga ser pertinent per a una finalitat concreta i presentant aquesta informació als altres de forma adequada.
 • Coneixement bàsic de les principals recomanacions legals emanades dels diferents poders públics per a l'ús i gaudi de béns i servicis, a fi de procurar la conservació i el seu ús integral .
 • Coneixement de tècniques per al tractament de la informació referida a les Ciències Socials: arreplegada i registre de dades, anàlisi crítica, contrastació i síntesi interpretativa.
 • Coneixement de la varietat de factors geogràfics i històrics i la seua interrelació amb els fets socials, econòmics i polítics de la societat actual, i la interdisciplinarietat entre ambdós dimensions del coneixement social, analitzant i distingint els elements bàsics espacials i temporals que es manegen en l'explicació de les societats, destacant el paper que els individus, hòmens i dones, exercixen en elles, assumint que aquestes societats són el resultat de complexos i llargs processos de canvi que es projecten en el futur.
 • Coneixement de la dimensió europea i mundial d'una nova ciutadania basada en la igualtat, la solidaritat, la llibertat, el respecte als altres i la participació democràtica.
 • Coneixement, apreciació i respecte al patrimoni natural, cultural i historicoartístic, entenent la diversitat cultural i lingüística com un dret dels pobles i de les persones a la seua identitat.
 • Establiment de relacions entre moviments que constituïxen referents claus en la història de l'art i de la música, i els elements més destacats del context social i històric que van aparéixer, valorant les obres més rellevants com mostres destacades del patrimoni cultural.
 • Anàlisi d'obres rellevants de l'art i de la música com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, reconeixent les intencions i les funcions que complixen a fi d'apreciar-les i de relacionar-les amb els propis gustos estètics i culturals.

Continguts Específics:

La Terra , nostre planeta i la seua riquesa

La Terra , Planeta Solar :El Planeta Terra.

Representar el nostre planeta :Els mapes.

Els climes de la Terra : La diversitat dels climes terrestres.

Espanya en el Planeta : Els constrastos climàtics.

L'aigua en la Terra : El cicle de l'aigua.

Les fonts d' energia : Què son fonts d'energia? Energies renovables

Els recurssos humans: Pobles i Ciutats

Superpoblació?: . Població, recurssos i medi ambient.

Conseqüències de les migracions. Les migracions en Espanya.

El treball: actius, inactius i aturats.

Què és una ciutat?: La imagen de la ciutat.

Un món de ciutats: El creixement de les ciutats

Història de la ciutat : L'origen de les ciutats.

Ciutats espanyoles : Com és una ciutat espanyola.

Viure a la ciutat: Com es viu en les ciutats?

Els recursos econòmics: Sectors d'activitat

Camperols tropicals : Agricultura irrigada d'arròs.

La producción al món rural : Producció agrària espanola.

La pesca al món : Els productes del mar.

La indústria a Espanya : La industrialització espanyola.

La revolució dels transports: Mitjans de transport. Avantatges i desavantatges dels dinstints mitjans de transport.

El turisme, una activitat en expansió : Espanya, potència turística.

Els orígens de la humanitat

Els caçadors del Paleoíitic : La vida al paleolitic inferior: Homo erectus.

Els agricultors del Neolitic: de la caçera al conreu

El món antic

Egipte, País de Faraons: El faraó, monarca totpoderós i diví.

Roma i el seu imperi: Obres públiques.

La Península Ibèrica a la Europa Medieval

La vida material a la Europa Feudal : Una societat de privilegis i desigualtats.

La vida als regnes cristians : Camperols, senyors i monestirs.

Un Nou Món

Conquesta i colonització d'Amèrica: Amèrica, un continent aïllat.

Transformacions econòmiques i socials

Transformacions econòmiques: Les màquines.

La societat del XIX: Proletaris i camperols.

El món del segle XX

El sistema bipolar : La guerra freda

La Espanya del segle XX

De la Dictadura a la Democràcia : Oposició Política

Fins un món de ciutats

La població urbana des de 1945 : Vers un mon de ciutats.

Ciutats dels països menys desenvolupats : Trets comuns.

El trànsit i la ciutat sense cotxes : La ciutat accesible.

Una societat desigual i en permanent canvi

Un món amb massa contrastos : Desequilibri Nord-Sud.

La religió al món actual :Religions primitives

Criteris d'avaluació :

 • Valorar oportunament les distintes possibilitats que oferixen el conjunt d'elements que faciliten el coneixement i la interpretació de la societat i la cultura, en relació amb el món del treball i la participació social, buscant el més adequat a cada cas.
 • Planificar i obtindre informació rellevant relativa a les Ciències Socials, a partir de distintes fonts (documents escrits, objectes, materials, imatges, gràfics, etc.), diferenciant entre dades i opinions, seguint formes senzilles d'investigació i comunicant de forma intel·ligible els resultats de l'estudi.
 • Identificar i localitzar els traços físics més destacats (clima, relleu, vegetació i aigües) que configuren grans unitats paisatgístiques de la Comunitat Valenciana , del territori espanyol i del planeta, analitzant alguns exemples representatius dels paisatges geogràfics resultants de l'activitat humana en aquestos mitjans (explotació agrària, desenrotllament turístic, traçat de xàrcies de comunicació...).
 • Identificar, localitzar i caracteritzar els principals sistemes d'explotació dels recursos naturals així com dels principals espais industrials a la Comunitat Valenciana , a Espanya i en el món, analitzant els interessos econòmics, socials i polítics que es plasmen en ells i les relacions d'intercanvi que s'establixen entre països desenrotllats i subdesenrotllats en el comerç d'aquestos productes.
 • Utilitzar els models de creixement demogràfic i el coneixement de la distribució de la població a la Comunitat Valenciana , a Espanya i en el planeta, per a analitzar alguns exemples representatius de les tendències migratòries i problemes de superpoblació i envelliment del món actual.
 • Analitzar els aspectes bàsics dels canvis importants produïts, en l'àmbit temporal i espacial dels pobles, societats i cultures que es van desenrotllar en el territori espanyol i analitzar algunes de les aportacions més representatives (materials, artístiques, institucionals i d'organització social) de la diversitat i riquesa del nostre patrimoni.
 • Identificar els grans traços de canvis importants en el desenrotllament de les societats, en especial algunes de les grans transformacions i conflictes mundials que han tingut lloc en el present segle, valorant críticament els interessos de les grans potències i els grups socials i la seua incidència en els fets estudiats. Aplicar este coneixement a la comprensió d'alguns dels problemes internacionals més destacats de l'actualitat.
 • Analitzar i comprendre l'evolució que ha sofrit algun aspecte significatiu de la vida humana (traços de la vida quotidiana, de les condicions materials de vida, de l'organització política, hàbits i creences, etc.) al llarg de diferents èpoques històriques, assenyalant els principals moments de canvi en eixa evolució.
 • Identificar i analitzar la riquesa i varietat del patrimoni natural, cultural i historicoartístic i valorar l'impacte que el desenrotllament cientificotecnològic té sobre aquest patrimoni i sobre la vida de les persones.
 • Determinar la varietat de factors geogràfics i històrics i la seua interrelació amb els fets socials, econòmics i polítics de la societat actual.
 • Reconèixer en la Constitució Espanyola , els estatuts d'autonomia i la resta de normes que regulen el funcionament de les comunitats i municipis, els principis, organismes i funcions que intervenen sobre la seua comunitat i aplicar eixe coneixement per a enjudiciar i debatre fets o actuacions de la vida pública i actituds o comportaments quotidians.
 • Identificar i localitzar les comunitats autònomes espanyoles, els estats europeus, així com els principals països i àrees geoeconómiques i culturals del món, analitzant exemples representatius dels desequilibris i desigualtats en el desenrotllament que existix entre eixos territoris.
 • Identificar els elements bàsics en la caracterització de la societat actual i les relacions entre ells per a explicar les seues manifestacions. Comparar elements comuns de diferents societats de tipus econòmic, social, polític, cultural i establir semblances i diferències, quan les hi haja.
 • Identificar, definir i delimitar problemes, dilemes morals i conflictes socials rellevants que afecten al món actual i, en especial, els que concernixen a la Comunitat Valenciana en el context de la societat espanyola, respectant i analitzant críticament formes de vida, valors, comportaments ètics, creences, opinions i judicis distints als propis.
 • Participar en debats sobre qüestions problemàtiques de la societat actual extretes de diverses fonts d'informació, manifestant actituds de respecte davant de les opinions dels altres.