Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225


Objectius generals

En aquest nivell, es pretén aconseguir quel'alumnat millore la seua:

 • Comprensió i expressió oral :

  • distingir i pronunciar correctament tots els sons de la llengua.

  • mantenir un diàleg sobre un tema determinat.

  • exposar les pròpies idees amb un llenguatge clar, coherent i fluid.

  • comprendre i usar un vocabulari precís i divers.

 • Lectura, escriptura i ortografia:

  • Aconseguint la completa adquisició de la tècnica lectora.

  • Realitzant correctament els signes gràfics, les lligadures, separacions.

  • Dominant l'ortografia natural.

  • Utilitzant majúscules en els noms propis .

 • La numeració i algunes operacions de suma i resta.


CODI

CURS

HORARI

DIES

C1N1

Nivell 1

15.30 – 18.00

de dilluns a dijous


 Programació didàctica 

BLOC 1.- Camp de coneixement o àmbit d'experiència de Comunicació

Mòduls: Valencià i Castellà.

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL

1.1- Escoltar i comprendre narracions, descripcions i explicacions senzilles.

1.2- Comprendre el sentit implícit en una frase, narració o poesia.

1.3- Distingir i pronunciar correctament tots els sons de la llengua

1.4- Comprendre i usar un vocabulari precís i divers.

1.5- Exposar les pròpies idees amb llenguatge clar, coherent i fluïd.

1.6- Conèixer i apreciar l'expressió literària adequada al cicle.

1.7- Mantenir un diàleg sobre un tema determinat.

LECTURA

2.1- Aconseguir la completa adquisició de la tècnica lectora fins una velocitat de 60 paraules/minut

2.2- Llegir clarament tenint en compte les pauses, la pronunciació i l'entonació.

2.3- Adquirir l'hàbit lector.

ESCRIPTURA

CAL.LIGRAFIA

3.1- Realitzar correctament els signes gràfics, les lligadures, separacions i adequada disposició en el paper.

3.3- Dominar el traçat de les lletres majúscules.

ORTOGRAFIA

4.1- Utilitzar majúscules en els noms propis.

4.2- Dominar l'ortografia natural.

4.3- Escriure correctament les paraules del seu vocabulari usual.

4.4- Aprendre i utilitzar la norma: m abans de p i b.

4.5- Utilitzar majúscula al començament de frase.

BLOC 2.- Camp de coneixement o àmbit d'experiència cientificotecnològic

Aquest camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per dos mòduls:

Mòdul: Processos i Instruments matemàtics :

NUMERACIÓ

NOMBRES CARDINALS I ORDINALS

- Reconèixer conjunts que tinguen el mateix nombre d'elements.

- Captar el significat dels signes “>“, “<“, “=“.

- Expressar nombres ordinals en la seua numeració específica.

- Completar sèries.

- Descompondre un número en sumands, de totes les maneres possibles.

SISTEMES DE NUMERACIÓ

- Realitzar agrupaments d'objectes tenint en compte les regles dels sistemes de numeració. (Base 10 ).

- Llegir i escriure nombres de l'1 al 10.000.

- Contar progressivament i regressivament.

OPERACIONS

ADDICIÓ DE NOMBRES NATURALS

- Realitzar l'addició de nombres i reconèixer les propietats associativa i commutativa.

- Reconéixer i utilitzar el signe “+” i el signe “=“.

- Realitzar sumes disposades en horitzontal i vertical, amb un màxim de quatre sumands fins tres xifres.

- Resoldre situacions problemàtiques relacionades amb l'addició.

SUSTRACCIÓ DE NOMBRES NATURALS

- Reconèixer i utilitzar el signe “-”.

- Realitzar sostraccions amb el minuend i subtraend col·locats horitzontal i verticalment (tres xifres com a màxim).

- Resoldre situacions problemàtiques relacionades amb la sostracció.

-Resoldre situacions problemàtiques utilitzant sumes i restes combinades.

MULTIPLICACIÓ DE NOMBRES NATURALS

-Expressar la multiplicació com una suma de sumands iguals

-Reconèixer i utilitzar el signe “x”

-Iniciar l'automatisme de l'operació de multiplicar per una xifra.

-Realitzar multiplicacions mentalment per la unitat seguida de zeros

DIVISIÓ DE NOMBRES NATURALS

- Expressar la divisió com una partició.

- Reconèixer i utilitzar els signes “:” i “/ “.

- Iniciar l'automatització de la divisió quan en el dividend hi ha dues xifres i en el divisor una.

- Resoldre situacions problemàtiques relacionades amb la divisió.

- Realitzar mentalment sumes, restes i multiplicacions combinades.

- Treballar el càlcul mental: doble-meitat; triple-terç.

- Reconèixer nombre parell i imparell.

GEOMETRIA I TOPOLOGIA

- Reconèixer els termes: dins, fora; dalt, baix; esquerra, dreta...

MESURA

-Realitzar mesures utilitzant unitats naturals: pam, peu, unitats pròpies de la zona, rajoles...

-Realitzar mesures de capacitat prenent diferents unitats de mesura naturals (tassa, ampolla..)

-Realitzar mesures de massa utilitzant distintes unitats (pedres, boles...)

-Reconèixer el Kg com unitat bàsica per a la mesura de massa.

- Identificar en sèrie el valor de les monedes.

Mòdul : Naturalesa, Ecologia i Salut:

Actualment es troba la programació en desenvolupament i en breu serà incorporada en aquesta P.G.A.

BLOC 3- Camp de coneixement o àmbit d'experiència de ciències socials

Aquest camp de coneixement o àmbit d'experiència està integrat per dos mòduls:

El món del treball i Societats, Territori i processos historicoculturals.

Mòdul: Societats, Territori i processos historicoculturals:

Continguts conceptuals:

LA TERRA , NOSTRE PLANETA I LA SEUA RIQUESA

La image de l'escorça terrestre : Continents i mars. Riscos naturals

Els climes de la Terra : Del temps al clima. Es pot preveure el temps?

Vegetació i paisatges de la Terra : Els medis naturals del planeta

Espanya en el Planeta : La image d'Espanya.

El Sol, font de energia: La estrel.la "Sol"

L'aigua en la Terra : L'aigua, font de vida. Sequies i inundacions. Demà… aigua potable per a tothom?

Els recursos humans: Pobles i Ciutats

L'evolució de la població mundial :Creixement natural de la població.

Superpoblació?: L'alimentació en el món.

L'estructura de la població : El problema de l'atur.

Què és una ciutat?: Pobles i ciutats.

Ciutats espanyoles : Descobrir una ciutat.

Viure a la ciutat: Problemes mediambientals.

Els recursos econòmics: Sectors d'activitat

Camperols i agricultors del món: Diversitat mundial dels treballs agrícoles.

La conservació de l'espai agrari : Agressions al medi ambient

La pesca al món : Amenaces a l'ecosistema marí.

La indústria i el medi ambient : Les amenaces al medi ambient.

El turisme, una activitat en expansió : Desenvolupament del turisme mundial. Àrees turístiques

ELS ORÍGENS DE LA HUMANITAT

Els nostres primers avantpassats : Els nostres avantpassats.

Els caçadors del Paleolític : El naixement de l'art i de la màgia

Els caçadors del Mesolític : Figures humanes a les roques.

Els agricultors del Neolític: Domesticació d'animals. La vida en una aldea neolítica.

EL MÓN ANTIC

Les primeres civilitzacions: Dones, hòmens i treball en Mesopotàmia.

Egipte, un do del Nil.

La civilització grega : Deus, herois i hòmens.

La primitiva Roma. Patricis i plebeus.

La P. Ibèrica a l'antiguitat : Fenicis i Grecs, visitants de la península.

LA PENÍNSULA IBÈRICA A LA EUROPA MEDIEVAL

El món islàmic. Al-andalus : Ciutats i zocs.

La vida material a la Europa Feudal : La vida als feus.

L'art medieval : Pelegrins en ruta:el camí de Santiago.

UN NOU MÓN

El renaixement : El cavaller renaixentista.

L'expansió marítima europea : Descobriment d'Amèrica. La primera volta al món.

Des dels Àustries fins als Borbons

Jerarquies socials: Societat estamental: Cler, Noblessa, Poble pla.

TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS

La societat del XIX: Més persones, més viatges.

EL MÓN DEL SEGLE XX

Primera Guerra Mundial : Guerra i població civil.

L' ESPANYA DEL SEGLE XX

De la Dictadura a la Democràcia : Espanya sense Franco.

FINS UN MÓN DE CIUTATS

Ciutats dels països menys desenvolupats : Xabolisme i infravivendes.

Problemes de les grans ciutats : La pobresa. La violència

El trànsit i la ciutat sense cotxes : El trànsit urbà.

UNA SOCIETAT DESIGUAL I EN PERMANENT CANVI

Una societat disconforme i combativa :El pacifisme, l'ecologisme, les ONGs.

La religió al món actual : Les Sectes.