Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225

espanyonl per a estrangers
Els continguts que es desenvoluparan són els següents :

  • L'adquisició de recursos i procediments expressius que permeten interpretar i produir amb autonomia i creativitat missatges en diferents contextos comunicatius (interpersonals i socials).
  • Adquisició de recursos expressius i comprensius que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat al consum i producció de béns.
  • Adopció d'una actitud favorable a la comunicació respectuosa, fluida i gratificant, superant estereotips i prejudicis sociolingüístics respecte a la vàlua i importància sociocultural de les diverses llengües, així com de les seues varietats dialectals.
  • La lectura i l'escriptura com a formes de comunicació i com a fonts d'enriquiment cultural i de plaer personal.
  • L'expressió oral d'opinions personals, indicacions, instruccions, etc.,
  • La interpretació oral de símbols, imatges, plans i gràfics senzills.
  • La lectura correcta i de forma autònoma, amb una comprensió bàsica, de textos senzills.
  • L'escriptura de forma autònoma de textos curts i senzills (encàrrecs, notes, avisos, refranys, etc.).
  • Consolidació del domini verbal i escrit del vocabulari bàsic a fi de facilitar una comunicació fluida i precisa.
  • Elaboració per escrit de textos i formularis que responguen a necessitats quotidianes (impresos, sol·licituds, instàncies, telegrames, girs postals, cartes, etc.).