Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225


Cap de Departament: Belén Torró

 

Funcions:

Totes aquestes funcions seran coordinades pel Departament d'Orientació, sota la direcció del Cap d'estudis i l'assessorament de la psicopedagoga del Centre.

  • Activitats de dinàmica de grups per a l'acollida dels alumnes els primers dies de classe.

  • Elaboració i passe d'una prova inicial per als alumnes de Graduat, per tal de poder reclassificar-los segons el nivell de cada ú.
  • Dissenyar i/o recollir material específic per als alumnes amb NEE

  • Canalitzar les demandes d'atenció psicopedagògica.

  • Proposar la modalitat més adequada a les necessitats educatives especials detectades.

Objectius:

  • Planificar, organitzar i coordinar accions dirigides a la integració i l'orientació de l'alumnat.

  • Establir els criteris d'avaluació dels aprenentatges escolars .

  • Dissenyar i experimentar formes d'organització escolar amb caràcter flexible, que afavoreisquen els processos d'integració educativa als nivells corresponents.

  • Dissenyar materials i recursos metodològics per als alumnes amb necessitats educatives especials i d'integració.

  • Coordinar l'actuació del Servei Psicopedagògic Escolar Municipal amb la programació general del centre, prioritzant les seues funcions per tal d'adaptar-les a les necessitats del centre.