CURS 2020-21
TEMES
0.Fórmules i igualtats 1.Introducció a l'electricitat
2. Cinemàtica: MRU i MRUA 3. Dinàmica
2.1.Tipus de moviments. MRUA. 4.Densitat i Pressió
2.2.Exercicis explicats pas a pas    
       
EXERCICIS
 
 
TEMA 0
 
TEMA 1
 
TEMA 2
 
TEMA 3
Exercicis amb incògnites Exercicis d'electricitat Exercicis MRU 1 Exercicis dinàmica
    Exercicis d'electricitat-2 Gràfiques MRU Exercicis dinàmica 2
        Gràfiques MRU - Solucions    
        Exercicis MRUA-1    
        Exercicis MRUA-2    
        Exercicis MRUA (explicats punt per punt)-1-Solucions    
        Exercicis MRUA (explicats punt per punt) -2    
        Gràfiques MRUA    
 
TEMA 4
           
Exercicis pressió            
Exercicis densitat