Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225

Accés a la universitat
En el nostre centre s'impartix un curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat dels majors de 25 anys a la Comunitat Valenciana.

Requisits dels participants: podran participar en les proves aquells qui no es troben en possessió del títol de batxiller o equivalent i hagen complit els 25 anys d'edat abans del dia 1 d'octubre de l'any natural en què se celebren les proves.

Matèries que preparem:

Totes les de la prova comuna :

-Comentari de text

-Llengua: castellà

-Llengua: valencià

-Llengua estrangera: anglès

Les matèries corresponents a l'opció C (Humanitats) i a l'opció D (Ciències Socials) de la prova específica:

-Filosofia

-Història

-Literatura Espanyola

-Matemàtiques


Horari

De dilluns a dijous, de 18.00 a 20.00


Temari

GEOGRAFIA, HISTÒRIA i ART

Continguts

1-EL PLANETA TERRA

2-EL RELLEU TERRESTRE

3-CLIMA I VEGETACIÓ

4- LA POBLACIÓ

5-LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

6-PREHISTÒRIA

7- EL MÓN CLÀSSIC

8- L'EDAT MITJANA

9-L'EDAT MODERNA

10- L'EDAT CONTEMPORÀNIA

MATEMÀTIQUES

Continguts

1. Polinomis i sistemes d'equacions.

2. Matrius i determinants.

3. Logaritmes.

4. Geometria analítica en el pla..

5. Trigonometria.

6. Complexos.

7. Funcions .

8. Límits.

9. Continuïtat i derivació.

10. Aplicacions de les derivades.

11. Càlcul integral.

12. Nocions elementals d'estadística i probabilitat.

LLENGUA CASTELLANA

Continguts

Presentació del curs. 

Tècniques i orientacions per a l'estudi.

L' estudi i el temps. Métodes d´estudi.

Ortografia de les lletres, les síl·labes i les paraules.

Ús de les lletres.

Normes generals.

Ús de les lletres.

Ús de les majúscules.

Divisió de paraules al final de la línia.

Paraules diferenciades per l'ortografia (fet / tire, etc).Unitats que s'escriuen com una sola paraula o com una combinació de paraules (sinó / si no, a banda, etc).

Accentuació i puntuació.

Normes generals sobre l' accentuació.

Monosíl·labs.

Paraules compostes.

Titla diacrítica.

La puntuació.

Test Repàs Ortografia

Gramàtica i lèxic.

Constituents oracionals.

El sintagma nominal i els seus elements:

Substantiu. Gènere i nombre. Aspectes normatius.

Determinants. Concordança i aspectes normatius.

Adjectius. Classes. Graus. Concordança amb el substantiu.

Els pronoms personals.

El sintagma verbal.

El verb: Verbs copulatius i predicatius.

Perífrasis verbals.

Verbs irregulars i defectius.

Aspectes normatius.

Els complements del verb: atribut, complement directe, complement indirecte, complement de règim, predicatiu, complements circumstancials.

La concordança d'atributs i predicatius.

Els pronoms àtons com a substituts dels complements: aspectes normatius: laísmo, loísmo, leísmo.

Test Repàs Gramàtica

L'oració I.

Concordança subjecte-predicat. Aspectes normatius.

Classes d'oracions segons la modalitat o actitud del parlant i segons la seua estructura. Aspectes normatius.

L'oració II:

Concordança i juxtaposició.

Classes d'oracions coordinades.

Conjuncions coordinants i connectors o locucions conjuntives. .

Oracions subordinades.

Oracions substantives.

“Queísmo” i “ dequeísmo” : aspectes normatius. 

Oracions adjectives.

Ús dels relatiu: aspectes normatius.

Exercicis.

Oracions adverbials.

Classes i significats.

Exercicis.

TEST REPÀS GRAMÀTICA

Formació de paraules.

Paraules compostes.

Paraules derivades.

Prefixos i sufixos.

Els préstecs lèxics.

Relacions semàntiques: polisèmia, homonímia, sinonímia, antonímia.

Exercicis.

TEST REPÀS LÈXIC 

TEST (REPAS)

TEST (REPAS)

ANGLÉS

Continguts

Orientacions per a l'examen d'anglés.

Resolució d'un model d'examen.

El nom i el sintagma nominal: Els noms comptables i no comptables.

Els noms col·lectius.

La formació del nom.

La formació del plural.

El gènere.

El cas possessiu: El genitiu saxó.

El genitiu preposicional.

L'adjectiu: Adjectius atributius i predicatius.

L'ordre dels adjectius.

Els graus de l'adjectiu. Els modificadors de l'adjectiu: l'adverbi.

El règim preposicional dels adjectius.

El vos numerals.

Els determinants: L'article determinat. Ús i omissió de l'article determinat.

L'article indefinit. Ús i omissió de l'article indefinit.

Determinants identificadors, quantificadors i mixtos.

Els quantificadors de xicoteta i gran quantitat.

All, both i half .

Some , any, no i none .

Every i each .

Either i neither .

Other , else i same .

El pronom i l'oració de relatiu: els pronoms personals subjecte i objecte.

Els demostratius.

Els possessius.

Els pronoms reflexius i emfàtics.

Els pronoms recíprocs.

Els pronoms i determinants interrogatius.

Els pronoms relatius i els seus antecedents.

Les oracions de relatiu.

Els pronoms indefinits.

El verb i l'oració simple: El verb i les seues classes.

La formació del verb.

El sintagma verbal.

L'estructura de l'oració simple.

Els complements del verb.

Els modes.

L'imperatiu.

L'infinitiu.

El gerundi i el participi de present.

El participi de passat.

E ls verbs especials: Auxiliars i modals.

Estructura del nucli verbal complex.

El verb to be.

El verb to have .

El verb to do.

Els modals can i could .

Els modals may i might .

El modal must .

El modal ought to.

Els verbs shall , should , will i would .

El verb need .

El verb anòmal used to.

Els temps verbals: Formes i usos.

The present progressive .

The simple present.

The present perfect .

The simple past.

The past progressive.

The present perfect progressive.

The past perfect.

The past perfect progressive.

The conditional sentences.

L'oració composta (I): Les oracions coordinades i subordinades.

Les coordinades copulatives, disjuntives i adversatives.

La subordinada substantiva.

L'infinitiu sense to.

L'infinitiu amb to.

L'infinitiu amb to i els verbs d'expressió de la voluntat.

L'infinitiu amb to. I els verbs que indiquen iniciació i continuació.

L'infinitiu amb to i els verbs que indiquen grat i desgrat.

El gerundi.

El gerundi i els verbs de grat i desgrat.

El gerundi i l'adjectiu possessiu.

Verbs amb diverses construccions (infinitiu o gerundi, segons el significat).

La subordinada completiva amb that.

La veu passiva: Forma i ús.

Passiva el subjecte de la qual és l'objecte directe de l'activa.

Passiva de verbs preposicionals.

Passiva el subjecte del qual és l'objecte indirecte de l'activa.

Passiva el subjecte del qual és el complement circumstancial de l'activa.

Passiva del verb que regix infinitiu amb to.

Passiva del verb que regix infinitiu sense to.

Passiva del verb que regix gerundi.

Passiva de l'infinitiu amb to.

Passiva de l'infinitiu sense to.

Passiva del gerundi.

Ús causatiu d'have i get.

L'estil indirecte.: Forma i ús.

Principals verbs introductoris.

Les oracions enunciatives indirectes.

Les preguntes indirectes.

Les ordes indirectes.

Les exclamacions.

Els verbs modals i l'estil indirecte.

COMENTARI DE TEXTOS

Continguts

Presentació del curs.

Orientacions per al comentari de text.

Comentari de text.

Tècniques i orientacions per a l'estudi.

L'estudi i el temps. Métodes d'estudi.

Comentari de text.

La comunicació.

La comunicació lingüística.

El signe lingüístic.

Esquema de la comunicació.

Funcions del llenguatge.

Altres conceptes fonamentals en lingüística.

Notes sobre la història de la lingüística.

Llengua oral i llengua escrita.

L'obra literària.

Formes literàries.

Gèneres literaris.

Test – comentari de text.

Tipus d'estrofa.

Figures estilístiques.

TEST – COMENTARI DE TEXT.

El so.

Criteris per a la classificació dels fonemes.

Fonètica i fonologia.

Vocalisme.

Diftong i triftong.

Fonologia de la frase.

TEST – COMENTARI DE TEXT.

Regles d'accentuació.

Relacions entre morfologia i sintaxi.

L'oració.

Sintagma i monema.

Tipus de sintagmes.

La paraula.

El substantiu.

Els determinants.

L'adjectiu.

El verb.

El pronom.

L'adverbi.

Morfemes flexius .

L' oració simple.

L' oració composta.

TEST – COMENTARI DE TEXT.

La semàntica.

El lèxic.

Llengua i dialecte.

Formació de les llengües romàniques.

El castellà.

Dialectes del castellà.

El lleonés.

L'aragonés.

El gallec.

El català.

El basc.

El bilingüisme.

Castellà o espanyol?

Evolució del castellà.

L'espanyol a Amèrica.

Trets més importants de l'espanyol a Amèrica.

TEST – COMENTARI DE TEXT.

Segle XIII.

Els començaments de la prosa en el segle XIII. Alfonso X el savi.

Segle XIV.

Juan Ruiz, Arxipreste de Clavilla.

La joglaria èpica en el segle XIV.

El Mester de Clerecia en el segle XIV.

La prosa novel·lesca. El senyor Juan Manuel.

Segle XV.

Poesia cortesana en la segona mitat del s. XV.

El Romancer.

Prosa didàctica en el s. XV.

La novel·la sentimental.

Els llibres de cavalleries.

La història en el segle XV.

La prosa humanística: les traduccions. Nebrija.

El teatre en el s. XV.

La Celestina.

TEST – COMENTARI DE TEXT.

Literatura renaixentista. (s. XVI).

El renaixement espanyol.

TEST – COMENTARI DE TEXT.

Literatura barroca (s. XVII).

Cervantes.

Poesia culterana. Góngora.

Conceptisme. Quevedo.

Baltasar Gracián.

Lope de Vega.

Deixebles de Lope.

Calderón de la Barca.

Deixebles de Calderón.

TEST – COMENTARI DE TEXT.

La Il ·lustració.

TEST – COMENTARI DE TEXT.

El segle XIX. Marc històric.

El Romanticisme.

Literatura romàntica a Espanya.

El realisme.

La novel·la realista: principals autors.

Poesia realista.

El teatre en l'época realista.

TEST – COMENTARI DE TEXT.

literatura del segle XX.

Quadre general de la literatura espanyola del XX.

El Modernisme.

Juan Ramón Jiménez.

La Generació del 98.

El Noucentisme.

Els avantguardismes.

La Generació del 27.

Autors i obres.

Literatura espanyola des de 1939. Poesia.

Novel·la.

Teatre.

Literatura hispanoamericana.

Lírica hispanoamericana a partir de la revolució modernista.

Novel·la hispanoamericana del s. XX.

LITERATURA CASTELLANA

Continguts

Presentació del curs.

Orientacions per al comentari de text.

COMENTARI DE TEXT.

Tècniques i orientacions per a l'estudi.

L'estudi i el temps. Mètodes d'estudi.

COMENTARI DE TEXT.

La crisi finisecular i la seua incidència en la literatura espanyola.

Arrels històriques i socials del Modernisme: la dificultosa consolidació de la societat burgesa.

El desastre del 98.

Caracterització de l'anomenada Generació del 98

Autors, actituds, idees i temes.

Modernisme espanyol i hispanoamericà.

Modernisme enfront de 98?

La “europeïtzació” de la literatura del món hispànic.

Antonio Machado i la seua obra.

Machado, poeta.

Soledades i Campos de Castilla.

Els moviments d'avantguarda i la seua repercussió a Espanya.

Caracterització de l'avantguarda.

Ramón Gómez de la Serna , precursor.

Cubismo, futurismo, dadaísmo.

El ultraísmo español.

El grup poètic del 27.

Caracterització del 27: tradició i renovació.

Autors.

Evolució: tres etapes. 

Federico García Lorca ila seua obra.

García Lorca, poeta.

Romancero Gitano.

Poeta en Nueva York.

Novel.la en la primera postguerra: tremendisme, existencialisme.

Anys 40: l'amargor de la vida diària i la queixa personalitzada. La familia de Pascual Duarte.

La novel·la del mig segle: el realisme social.

De l'angoixa existencial a la inquietud social.

El rusc i altres títols.

Camilo José Cela i La colmena.

Renovació de les tècniques narratives en els anys seixanta i setanta.

Esgotament del realisme dominant.

L'impacte dels grans novel·listes estrangers.

La influència de la novel·la hispanoamericana.

Luis Martín-Santos i Tiempo de Silencio.

ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS

 
LLIBRES DE TEXT PER ASSIGNATURES

 

Comentari de text (1 hora setmanal) – Professor: Juan Antonio Soler

Dossier de fotocòpies per a classe (s’encarrega el professor)

 
Llengua castellana (2 hores setmanals) – Professor: Juan Antonio Soler

Lengua y Comentario de textos. Editorial SGEL

 
Valencià: Llengua i Literatura (2 hores setmanals) – Professora: Amàlia Vera

 
Anglés (2 hores setmanals) – Professora: Maria José Martínez

New English for Adults 2. Ed. Burlington Books

 
Matemàtiques (2 hores setmanals) – Professor: Agustí Boix

Matemáticas. Comunidad Valenciana. Accés a la universitat per a majors de 25 anys

 
Literatura espanyola (1 hora setmanal) – Professor: Juan Antonio Soler

Dossier de fotocòpies per a classe (s’encarrega el professor)

  

CLIQUEU ACÍ PER OBTINDRE TEMARIS, ORIENTACIONS I MODELS DE PROVES D’ANYS ANTERIORS