Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225


Cap: Agustí Boix Moll

Adscripció: Fran Quesada, Esperanza Gimeno, Dora Llopis

Funcions:

  • Proposar els objectius i nivells mínims de cada matèria en cada curs, coordinar l'ensenyament en tot allò que fa referència a metodologia i continguts, i també organitzar i controlar el material específic. Actuarà seguint les directrius de la Comissió de Coordinació Pedagògica.
  • El cap de departament serà el represant en la Comissió de Coordinació Pedagògica.
  • Els components dels cicles s'inscriuran als departaments d'acord amb el percentatge prefixat per la Comissió Pedagògica , al començament de cada curs, per tal de potenciar els departaments que es crega oportú. Aquesta inscripció suposarà la pertinença voluntària, però equitativa als departaments.